Politika PZH

Politika prevence závažné havárie

Písemné prohlášení o politice prevence závažné havárie

Vedení společnosti Styrotrade, a.s. vyhlašuje tuto politiku PZH s cílem vytvořit funkční systém řízení PZH, který zajistí bezpečnost provozu a zvyšování úrovně PZH. Politika PZH vytváří rámec pro soustavné zdokonalování a respektování právních a jiných požadavků.

Vedení společnosti se zavazuje, že v rámci politiky PZH bude dbát na dodržování následujících zásad:
• veškeré své činnosti, zejména však nakládání s nebezpečnými látkami, provozovat je tak, aby nedošlo ke vzniku událostí, které by měly negativní dopad na zaměstnance a okolní obyvatelstvo, životní prostředí, majetek společnosti i okolních subjektů
• motivovat každého zaměstnance k neustálému zdokonalování znalostí a dovedností pro plnění pracovních úkolů a vyčlenit k tomu přiměřené prostředky
• při výkonu všech svých činností plnit nebo překračovat požadavky právních předpisů v oblasti prevence zavažných havárií a dalších souvisejících předpisů
• stanovit vyhodnotitelné cíle a úkoly, které zajistí trvalé zlepšování na cestě k vyloučení identifikovatelných rizik
• soustavně identifikovat a analyzovat pozencionální rizika a výsledky analýz zohledňovat v bezpečných postupech tak, aby byly minimalizovány možnosti vzniku havárií a jejich následků
• seznámit všechny zaměstnance, stejně tak jako další pracovníky vyskytující se v areálu společnosti s cíli a zásadami včetně politiky PZH, bezpečnými postupy a jejich úlohou a odpovědností při provádění všech činností
• podporovat komunikaci mezi vlastními zaměstnanci, i mezi společnostmi a všemi zainteresovanými stranami.

Politika PZH bude pravidelně revidována tak, aby byla zajištěna její aktuálnost ve vztahu k provozně-technickému vybavení:
• provozovny a výrobny v Čakovičkách
• a k podnikatelským záměrům společnosti.

Politika PZH je volně dostupná zaměstnancům, smluvním partnerům, dodavatelským firmám a ostatním zainteresovaným stranám na webových stránkách www.styrotrade.cz.

Čakovičky, 25.5.2020

David Urban, člen představenstva

 
 
 
Styrogroup, partnerství více více
Copyright © 2023 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.